من صبام. متولد بیست و نه شهریور هفتاد و هشتم.

ادم به جز ارزوهاش چیه؟ ارزو دارم یه بازیگر موفق بشم، یه مهندس مکانیک با یه موفقیت قابل قبول، با یه زندگی پرماجرا.

ارزو دارم باعث تغییر مذهبی مثبت تو زندگی یه نفر بشم.