+ تئاتر (اینای کتابای مهدیه که از رضا ثروتی گرفته)

 

بازیگری - میخائیل چخوف

به سوی تئاتر بی چیز - گروتوفسکی

فضای خالی - پیتر بروک

نقطه عطف - پیتر بروک

بازیگری حرفه ای - دیوید ممت

تکنیک بازیگری - آدلر

تکنیک بازیگری - مایسلر

مبانی بازیگری - بلا مرلین

صدا برای هنرپیشه - سیسلی بری (ترجمه فارسی من پیدا نکردم)

بازیگری و هدف - دکلر دونال

شش درس اول بازیگری - بولس لاوسکی

بازیگر نامرئی - یوشی اویدا

پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر - شومیت میتر

 

 

+ هنر شناخت مردم - پل دی تیگر

 

 

+ فمنیسم ؛ جنبش های زنان و چالش های پیش رو