پیمان پیمان

به آدم دور از دسترس دل نبند.

 

پ.ن هزارمیش بودا... انقد که این موضوع مهمه پست هزارم واسش شد.