عطر توی ابی پخش میشه و میگه ببار ای صبزکم و با چشماش لبخند می‌زنه