- نگار عصر جمعه‌اس. سگ دپ بزنیم؟

+ عزیزم مشقاتو نوشتی؟

- نه :|