بارون اومد امروز. با هم قدم زدن و بعد رفتن اصفهان. آخ