کاش از دانشکده تو بارون نرفته بودم کانون. و خیلی کاش‌های دیگر.

پ.ن گفتن که امروز خوشگل شده بودم. نتیجه میگیریم هر کی آرایش کنه قشنگ میشه