من پشت خط فاجعه عاشق شدم نه تو. تقصیر تو نیست که من میام می‌بینمتون خفه میشم و میرم.