دوباره فردای تمرینه و من رو زمین راه نمی‌رم. دارم روی ابرای سرخوشی قدم برمی‌دارم. و هوایی که سرشار از شادی‌ست تنفس می‌کنم و چشمام فقط لبخند می‌بینه. چه شب خوبی و چه فردای بهتری