گفتم میخوام برم خودمو بکشم کاری ندارین

مامان گفت زود برگرد میخوایم شام بخوریم.