یه وقتایی باید بخوابونم تو صورت خودم بگم انقد حرص نخور صبا. الان از اون موقعاس