این استرسی که من تو دانشگاه میکشم رو یه بیمار روانی بستری شده تحمل نمیکنه