خونه ینی آخرین سنگر آرامش. اونم وقتی می‌دونی اون بیرون چه جنگ خونینی در حال وقوعه