فردا با عرفان قرار گذاشتم که باهاش در مورد دوستش صحبت کنم و بگم اگه میشه جمع و جور کنه این گنداشو. به حرمت علاقه‌ای که یه وقتی بهم داشت.

گندهای جناب دوست در قسمت‌های نگار و ف.احمدی و صفریِ عزیز منیره، خورده شده. به امید جمع شدگی آنان