من فک می‌کنم که ما همه از نظر روحی و استعداد سعادت یابی یکسان آفریده شدیم ولی از نظر موقعیت اجتماعی نه. ما زن‌ها جنس دومیم. دلیل نمیشه که تلاش نکنیم برای اصلاح وضعیت موجود ولی این نوع آفرینش ماست. و ما موجودات به فاک سگ. اونم سگ سیاه.