ببین چقدر درس سختیه که علی بی مقدمه گفت: «سلام و درود. صبا به طور صریح دچار حاملگی شدم تمام.»

و من چقد خندیدم به این پسر :)