من فهمیدم که هر چی هم تلاش کنم نمیشه که نمیشه که نمیشه که نمیشه.

گوگوش بخونه: ما به هم نمیرسیـــــــــم