به نظرم آدم همونجایی که می‌فهمه بچگی کردن خیلی کیف می‌ده و هر چی دیرتر بزرگ شه به نفعشه، همونجا یهو بزرگ میشه. بزرگ نه. پیر میشه