یه کلمه میگه صبا و من رو مبل ذوب میشم و دستام شل میشه و قفسه‌ی سینه‌ام به خاطر ضربان قلبم درد می‌گیره.