خدایا چقدر دیدار تو نزدیکه و چقدر من گناهکار و کثیفم.