با استاد بزرگم، حامی، صحبت کردم و قرار شد برای اینکه بعدا حسرت کار نکرده رو نخورم برم واسه مهدی شعر بخونم. تمام