گفتم نیلوج چهار حالت داره

یا میگه نه و من به فنا نمیرم

یا میگه نه و من به فنا میرم

یا میگه آره و با هم به فنا میریم

یا میگه آره و با هم ادامه می‌دیم.

گفت چقدر سومی قشنگ بود.