می‌خوام دستشو بگیرم

محکم

که انقدر نلرزه. نذارم که بلرزه

می‌خوام بغلش کنم

سرمو بذارم رو سینه‌اش

و جای قلبشو ببوسم

که انقدر تپش قلب نگیره.

نخواد قرص بخوره.

سیگار بکشه.

بغض کنه و با چشمای خیس به اون بگه خیلی در حقم بی‌انصافی کردی.