اول هفته‌ای که با این غم سنگین شروع شه، شما ببین آخرش چیه.