من تصمیم گرفتم که همه چیو تموم کنم که انقد غصه نخورم و در حال پاره شدن نباشم همش