از تصمیمی که گرفتم حدود بیست و هشت ساعت میگذره و من گند زدم توش. زنگ زد بهم گفت حالم بده گفتم بیا. این شد که یکی دو ساعت حرف زدیم و بعدم رفتیم کانون. لجن بزنن به اون تصمیم