دوست دارم برم تو خیابون و بلند بلند داد بزنم مشقاااام موندهههه. مشقاااام موندهههه. با ریتم لالایی شب به خیر کوچولو