من از تمام حسایی که نسبت بهش داشتم یه چیز یادم مونده. اینکه نگاهش linger نمی‌کنه. از روی من رد میشه و منو نمی‌بینه. دیروز چقدر خوشگل شده بودم و همچنان...

اذیت میشم میبینمش. می‌خوام همه چی تموم شه واقعا.