میگم دوسش ندارم ولی وقتی می‌خنده دلم براش ضعف می‌ره و وقتی بحث جدی درباره‌ی آینده‌ش و برنامه‌هاش می‌کنه می‌خوام تا ابد دستمو بزنم زیر چونم و نگاش کنم. دور بودن ازش سخته و نزدیکش بودن سخت‌تر.