غم وقت آزاد شدن یه زندانی سیاسی رو دارم که می‌بینه با وجود قربانی شدنش هیچی تغییر نکرده