آخرین ماه پاییز رو به لبخند و محبت کردن و محکم کردن عقاید بگذرونیم.