از لیست سرچ تلگرام پاکش کردم. از ریکامندد چتس هم همینطور.