امروز که انقد حالم بد بود می‌خواستم تو بودی یکم بهمن محبت می‌کردی. اما تو نبودی. حتی اگرم بودی خبری از این چیزا نبود. بهتر که نبودی.