یه روز دوربین نگارو قرض میگیرم و از بدن‌های متغایر با معیارهای معمول زیبایی عکس برهنه میگیرم.

یه روز آبرنگ می‌خرم و مقوا و یه نقاشی جدید میکشم.

یه روز یه شعر می‌نویسم.

۱۹ سال زندگی کردم و قدر سه سال لذت نبردم.