دلم بغلشو می‌خواد

همینقدر ساده

 

پ.ن پست شماره‌ی ۱۱۱۱. کویینسیدنس؟ آی دنت ثینک سو :)