امروز سٙج اومده بود کانون. چقدر دلم براش تنگ شده بود. چقدر جذاب شده موهاش بلند شده. چقدر آروم شده. هنوزم موجودیتش برام معماس ولی.

پ.ن از اینجا شروع می‌کنم که تعریف نکنم امروز با ممد چی شد. می‌خوام فراموشش کنم دیگه، درسته؟