یه چیزی که من از مهدیِ گل‌کشِ مست‌کنِ بی‌توجه به محرم نامحرم یاد گرفتم این بود که حالت بد شد نوحه‌ی‌ امام حسینو گوش‌ کن و بهتر شو. کی فکرشو میکرد مهدی ما وقتی بدترین حال ممکن رو داره نوحه گوش کنه.