خاکستر البوم عکس‌های مچاله شده را فوت می‌کنم

شاید جایی روی صورت تو بنشیند.