روبه‌روی هم وایسادیم و فریاد می‌کشیم. اون میگه خبر مرگتو بیارن برام. من میگم امیدوارم بمیری.