که من هر ثانیه‌ی هر دقیقه‌ی هر ساعت هر روز هر هفته‌ی هر ماه دلتنگ توام.