من دوباره رفتم تربیت ۱۶ دور دویدم آب از همه سوراخای صورتم راه افتاد -_-