بهم تبریک بگین

آخرین سنگر آرامشم تو کانون تصمیم گرفته فاصلشو باهام حفظ کنه. الان دیگه هیچ کسو ندارم که منو آروم کنه و بگه گور بابای ممد و هزاران کراشش. تو خودت نمره‌ی بیستی. تو مث هیچکسی نیستی.