حامی به ممد گفت همه چیو. الان ممد باهام یه طوری شده. یه طور بد. ناراحتم. اما نه عمقی. از اولم قرار نبود رابطه‌ای بین ما شکل بگیره. دل بسته بودم به یک سکوت خالی و تهی.