خب دلیل حالش مشخص شد.

کسی که دوسش دارم اسکیزوفرنی داره.