به عنوان حسن ختام حرفای دیشب گفت که داره می‌ره و من شکستم و تموم شدم