آیا اینه عدل الهی که دستای من نازیبا و دستای یه پسر انقد زیبا باشه؟

تو اتوبوس دستامون روی میله کنار هم بود. یه نگاه کردم و در موجودیتم به شک افتادم. گفتم چقدر ناخنات قشنگن. بیا یه بار لاک بزنیمشون. گفت آخه اینجاها (به روی انگشتانش اشاره کرد) مو داره. هرچند من با دقت فراوان هم مویی ندیدم ولی می‌خوام توجهتون رو به این جلب کنم که مشکلش اساسا با لاک زدن نبود. بلکه با قشنگ نشدنش روی دستی که مو داره بود.