هیچ وقت تا حالا گریه‌ی پو رو ندیده بودم. هی دستم می‌رفت که بغلش کنه، هی اسلام دستمو برمی‌گردوند.