مهدی از امیر راد پرسید کتاب پرفورمنس آرت احمد دامود چطوره و امیر راد خیلی سخت و تند گند زد به این کتابی که من واسه تولد مهدی گرفته بودم. قیافه‌م دیدنی بود. مهدی نگاه می‌کرد و می‌خندید