خواب دیدم رفتم مشهد. اتوبوس دم باب الجواد نگه داشت. انقدر شرمنده بودم که نمیتونستم برم تو حرم. فقط گریه می‌کردم.