گفتم تو به آهنگی که من فرستادم خندیدی

گفت خب توام خندیدی

گفتم کال ایت ایون و بی‌خیال شیم؟

گفت از چس درمیای؟

گفتم آره

گفت بزن قدش.